Aarhus Universitets segl

Praktisk information om projekter

Diplom- og civilingeniørprojekter har mange ligheder, men er også forskellige på enkelte punkter.

Diplomingeniørprojekter: Selve opgaven for diplomingeniørprojektet stilles af virksomheden. Den endelige problemformulering bliver ofte til via et samarbejde mellem virksomheden, vejlederen og de studerende.

Diplomingeniørprojektet udføres normalt i grupper på 2-3 personer og foregår i den studerendes 7. semester, som forløber enten fra ultimo januar til primo juni eller fra medio august til medio december.

Civilingeniørprojekter: For civilingeniørprojektet er det vigtigt at projektet også har en forskningsmæssig interesse og opgaven vil derfor stilles af forskeren, problemformulering bliver ofte til via et samarbejde mellem virksomheden, vejlederen og den studerende.

På civilingeniøruddannelserne er der mulighed for at samarbejde med de studerende 3 gange i løbet af deres studie: bachelorprojektet på deres 6. semester (forår), forsknings- og udviklingsprojekt på 9. semester (forår og efterår) og specialeprojektet på 9. og 10. semester (forår og efterår). Civilingeniørprojekterne udføres normalt kun af 1 studerende

Projektvejleder

For at du som virksomhed får noget ud af et ingeniørprojekt er det vigtigt, at der sættes tid af til vejledning.

Hver gruppe får tilknyttet en underviser eller evt. en ingeniør fra det firma, der har leveret oplægget til projektet. Når emnet er godkendt af vejlederen, udarbejder gruppen den endelige problemformulering, som så skal godkendes inden for et vist tidsrum. Problemformuleringen udgør fundamentet for projektet og er således også basis for den endelige bedømmelse.

Tidsmæssigt

Ingeniørprojektet, som afvikles i forårssemestret, skal være grovskitseret medio november det foregående år. Ingeniørprojektet, som afvikles i efterårssemestret, skal tilsvarende være grovskitseret medio maj det foregående semester.

Økonomi: Der er som udgangspunkt ingen udgifter forbundet med et studenterprojekt for virksomheden, men vi anbefaler, at virksomheden er behjælpelig med udlevering af relevant data og udførelse af forsøg samt bidrager til rejseudgifter, hvis det er relevant. Ønskes specielt testudstyr, prototyper, testemner, osv., forventes det, at firmaet helt eller delvist finansierer dette.

Fortrolighed

Når en eller flere studerende gennemfører et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed, udarbejder vi en aftale med en beskrivelse af, hvad der er aftalt omkring udførelse af opgaven.

Vi lægger stor vægt på, at forhold som fortrolighed og ophavsret aftales, og at aftalerne indgås inden projektets iværksættelse. Virksomheden kan forlange at få projektrapporten behandlet "fortroligt". Dette indebærer, at rapporten ikke uden virksomhedens skriftlige accept må udleveres til andre end Aarhus Universitet, vejleder og censor. Virksomheden kan også stille krav om, at visse oplysninger, som de studerende får adgang til under projektarbejdet, behandles fortroligt.

Ophavsret

De studerende er berettigede til at disponere over deres eget arbejde i henhold til gældende bestemmelser og praksis på området. Dette indebærer, at offentliggørelse af det skriftlige arbejde ikke må finde sted uden udtrykkeligt samtykke fra de studerende.

I forbindelse med indgåelse af aftaler mellem virksomhed og studerende kan virksomheden betinge sig ret til at anvende ideer og projektresultater uden vederlag til de studerende.